Bokningsvillkor

Ange undertext här

Dessa villkor gäller mellan Magnus Lyckfjäll , ML, och den som själv eller genom annan person bokar, upprättar ett avtal, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som Gäster. Bokningen/avtalet gäller boende i stuga 38 på Främby udde i Falun.

Bokning för privatperson: För att boka/ingå i ett avtal med ML gällande boende ska Kunden vara minst 25 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om Kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning. Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma efter godkännande från ML.

Bokning av boende: I grundpriset ingår hyra av lägenhet, elektricitet, vatten och bäddar/extra bäddar inkl. täcke och kudde. Kunden samt gäster får Ej använda lägenhet till annat än semesterboende, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället.
Antalet personer i boendet får maximalt vara samma som antalet bäddar boendet är utrustat med. På lägenhetspriset utgår inga barn- eller extrabäddsrabatter.

I grundpriset ingår ej sänglinne, handdukar, barnsäng/stol eller avresestädning. Kvadratmeter angivelserna avser bostadens yttermått.

Bokningsbekräftelse: Vid mottagande av bokningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är Kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta.

Bokningsbekräftelse skickas via e-post.

I händelse av fel ska ML kontaktas inom 9 dagar från bokningstillfället.

Betalning: Betalning är uppdelad i del- och slutbetalning. Vid mottagande av del-/slutbetalning ska dessa kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är Kunden som ansvarar för att uppgifterna stämmer. Delbetalningen omfattar 20% av boendebeloppet. Delbetalningen ska vara ML tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället. Slutbetalning ska vara ML tillhanda senast 60 dagar innan ankomst om inte annat avtalats med ML. Vid bokning senare än 60 dagar innan ankomst gäller omgående slutbetalning av hela beloppet.

Vid betalning ska namn och vecka anges i meddelanderutan.

I den händelse att delbetalning eller slutbetalning EJ är betald i tid, förbehåller sig ML rätten att avboka bokningen. Kunden ska alltid skriftligen kontakta ML för att avboka. ML skickar EJ betalningspåminnelser. För att få tillträde till bokat boende ska hela hyresbeloppet vara betalt.

Vid första betalning bekräftar kunden att denne tagit del samt godkänt bokningsvillkoren.

Betalning sker genom överföring till konto i Länsförsäkringar. Kontonummer ges av ML via mail eller telefon i samband med bokning. Betalning via swish är också möjligt vid sista-minuten bokningar, uppgifter fås i samband med bokning av ML.

Avbokning: Avbokning ska ske skriftligen till ML. Uppge alltid namn, kontraktsnummer och bokad ankomstdag. Vid avbokning när mer än 60 dagar återstår innan ankomst, behåller ML delbetalningen, vilket avser 20% av boendebeloppet. Vid avbokning när mindre än 60 dagar återstår innan ankomst, behåller ML hela boende beloppet.

Reklamation: Klagomål på lägenheten ska framföras till ML, så snart som möjligt, dock senast kl 12:00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse ska omgående meddelas till ML.

Ansvar för egendom/vållande av skada: ML ansvarar Ej för kvarglömda/borttappade saker. Skada som vållas Kunden eller gästen genom försummelse från ML:s sida, ska ersättas. Kunden/gästen ska i sådana fall anmäla detta omgående till ML. Kunden/gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall Kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Se även "Övriga skyldigheter"

Övriga skyldigheter: Kunden/gästerna ska vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
• Kunden/gästerna ska mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
• Kunden ska ansvara för skador som uppstår på lägenheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att Kunden/gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
• Kunden/gästerna i sällskapet får Ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på parkering eller anslutande grusplan. Ej heller installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.
• Kunden/gästen ska följa de bestämmelser som gäller för lägenheten beträffande rökförbud.
• Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rökförbud debiteras med en avgift från 5 000 SEK.

Städning: Om avresestädning inte har beställts utförs städning av Kund/gäst, enligt städinstruktioner, innan avresa. Städinstruktioner finns i stugan. Missad eller undermålig städning kommer att debiteras med en avgift från 2 000 SEK. 

Avtalsbrott: Detta är ett avtal upprättat mellan Kunden (beställaren) och Magnus Lyckfjäll. Avtalet är bindande och godkänt av Kunden i och med betalning av delbetalning.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

  • Bokningsvillkoren ej uppfylls.
  • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i stugan/området.
  • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i stugan/området.
  • Stugan används till Ej avsett ändamål.

Om avtalsbrott inträffar måste Kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från stugan och äger Ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av Kund.

Övriga bokningsvillkor: ML ansvarar ej för förändringar på Främby uddes anläggning.

Force majeure: Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan ML upphäva avtalet, varvid Kunden snarast ska underrättas. ML är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av stugan.